Styrelsen

Det här gör styrelsen

På föreningsstämman utser du och dina grannar en styrelse. Deras uppdrag är att leda bostadsrättsföreningens arbete och ansvara för förvaltning av huset. I förvaltningen ingår både små och stora arbetsuppgifter. Det kan vara allt från att hälsa nyinflyttade medlemmar välkomna till administrativ och teknisk förvaltning. Eftersom styrelsemedlemmarna oftast inte är specialister bör de inte göra allt själva. Därför köper många styrelser in sin förvaltning, till exempel från HSB

Föreningsstämman

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande instans. Ordinarie föreningsstämma hålls årligen i april månad, då en redovisning av det gångna verksamhetsåret offentliggörs. Samtidigt väljer stämman den styrelse som skall ansvara för att fullfölja de uppdrag som krävs för förvaltning av fastigheter, underhåll, ekonomi mm. Information lämnas även om planerna för det kommande året. Stämman väljer styrelse, revisorer, valberedning samt en representant till den regionala HSB-föreningen.

Styrelsen

Styrelsen väljs på ordinarie föreningsstämma av Imatras medlemmar. I din port, på informationstavlan, finns namn och telefonnummer till nuvarande styrelse. Det är styrelsens uppgift att förvalta fastigheterna och området både på kort och lång sikt. Naturligtvis måste det ofta vara ekonomin som styr besluten. De enda inkomster en bostadsrättsförening har är medlemsavgifter och hyror. Styrelsemöten är inte öppna för andra medlemmar, annat än om så överenskommits i förväg. Ibland behandlas enskilda medlemmar - som till exempel inte betalat sina avgifter eller stört sina grannar. Det är bland annat av hänsyn till dessa personer som styrelsens protokoll inte är offentliga. Mellan styrelsemötena arbetar styrelsens medlemmar med att följa upp fattade beslut och förbereda inför nya. Styrelsen arbetar bl.a. med ekonomi och teknisk förvaltning samt med att förbättra trivseln i området. Alla styrelseledamöter har tystnadsplikt.

Styrelsemedlemmar

Roll Name
Ordförande Christer Modin
Vice Ordförande Jonte Eriksson
Ledamot Eko Mimmi Wiktorsson
Ledamot Marcus Holmgren
Ledamot Maryam Riazi
Suppleant Nicholas Ekroth
Suppleant Linda Rebane
Revisor Stefan Bäckström
Revisorsuppleant Mahin Moradi

Kontakta styrelsen

Du kan kontakta styrelsen via epost: info@brfimatra.se

Brev kan du lämna in genom brevinkastet i styrelselokalen på Helsingforsgatan 69

Du är varmt välkommen att bidra med egna idéer och förslag.

Valberedningen

Prata med dessa för att engagera dig i din bostadsförening!

Roll Namn
Sammankallande Hans Ringdahl
Ledamot Marie Hakkarainen
Ledamot Farangis Solaimani Zadeh